About journal

Úvod

Národopisná revue vznikla jako volné pokračování odborného časopisu, jenž vycházel v letech 1964–1990 pod názvem Národopisné aktuality. Jak vypadaly Národopisné aktuality, najdete na adrese na.nulk.cz/. Nynější podobu Národopisné revue můžete zhlédnout v našem e-shopu, kde jsou k vidění obálky jednotlivých čísel. Obsah jednotlivých čísel Národopisné revue najdete v archivu časopisu ve formátu PDF.

Chcete předplatné?

Ozvěte se nám.

Jana Štípská
tel.: 518 306 622
e-mail: jana.stipska@nulk.cz

Národopisná revue

 

ISSN 0862-8351 (Print)
ISSN 2570-9437 (Online)
MK ČR E 18807

Cena jednoho výtisku je 70,- Kč.

Po listopadu 1989 došlo k úpravě časopisu: změnil se nejen jeho název, ale i obsah a formát. V té době periodikum vydával Ústav lidové kultury ve Strážnici, který později změnil svůj název na Národní ústav lidové kultury. Novou grafickou úpravou i obsahovou pestrostí usilovala tehdejší redakce o výraznější popularizaci soudobého etnografického bádání, a tím i o rozšíření okruhu čtenářské veřejnosti. Časopis se ale postupně vyprofiloval opět jako odborné periodikum s orientací na etnologickou (a z ní vycházející interdisciplinární) problematiku v sociálních i historických kontextech.  

O dobré renomé Národopisné revue usiluje vedle redakce také Redakční rada, od roku 2009 rovněž Mezinárodní redakční rada. Rubrika Chystaná témata přináší nejen informace o obsahu budoucích čísel, ale i výzvy k dodání abstraktů a termíny uzávěrek jednotlivých čísel.

Hlavním záměrem redakce je co nepružnější reflexe oboru. Národopisná revue tak představuje témata z oblasti tradiční kultury, ale i z výzkuml současné společnosti, reflektuje živý badatelský terén, který přináší nové podněty pro obor. V těchto souvislostech se věnuje také folklorismu a úkolům řešeným Národním ústavem lidové kultury, jež je vydavatelem časopisu. Kromě studií či materiálových statí v češtině a slovenštině (studie zahraničních autorů v jiných jazycích jsou uveřejňovány v českém překladu), publikuje rovněž tematické fotografické přílohy, které dokumentují národopisnou fotografii především posledního století (rubrika Fotografická zastavení). Zajímavosti ze současných etnologických výzkumů, postřehy z oblasti folklorismu i srovnávací sondy do tradiční etnografické problematiky přináší formou článků, úvah i reportáží oddíl Proměny tradice. Rubriky Ohlédnutí a Společenská kronika jsou věnovány připomenutí osobností české i zahraniční etnologie a výrazných představitelů folklorismu; koncipovány jsou jako materiálové příspěvky k historiografii etnologie.  

Rozsáhlou část Národopisné revue tvoří zprávy o odborných konferencích, seminářích či výstavách, dále recenze nových publikací, hudebních nosičů, zprávy a informace o českých i zahraničních folklorních festivalech, o aktivitách s folklorní tematikou a dalším dění z oblasti péče o tradiční lidovou kulturu.  

Součástí Národopisné revue jsou také samostatně vydávané bibliografické přílohy mapující díla význačných vědeckých osobností na poli etnologie.  

Periodikum je evidováno v mezinárodních bibliografických databázích:  
AIO (The Anthropological Index Online of the Royal ­Anthropological Institute)  
CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)  
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)  
GVK (Gemeinsamer Verbundkatalog)  
IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur)  
IBZ (Internationale Bibliographie geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur)  
RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)  
Scopus  
Ulrich‘s Periodicals Directory

Redakční rada

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.
Park Rochus, o. p. s., Uherské Hradiště  

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta MU, Brno  

PhDr. Hana Dvořáková
Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno   

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Katedra estetiky, Filozovická fakulta UK, Bratislava  

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Ústav etnologie, Filozofická fakulta UK, Praha  

doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava   

PhDr. Jan Krist
Národní ústav lidové kultury, Strážnice    
PhDr. Martin Novotný, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury, Strážnice 

prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta MU, Brno  

PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno  

doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha  

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury, Strážnice   

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha  

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno  

doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta MU, Brno

Mezinárodní redakční rada

prof. PhDr. Anna DIVIČAN, CSc. hab.
(Maďarsko)

Dr. László FELFÖLDI
(Maďarsko)  

Mag. Dr. Vera KAPELLER
(Rakousko)

prof. Dragana RADOJIČIĆ, PhD.
(Srbsko)
prof. Mila SANTOVA
(Bulharsko)  

prof. Dr. habil. Dorota SIMONIDES, Dr.h.c.
(Polsko)

Priv.-Doz. Dr. Tobias WEGER
(Německo)