Reclamation in the Czech Lands from the Mid-19th Century to the End of the 1950s

Date of Publication:

10.11.2023

DOI:

https://doi.org/10.62800/NR.2024.1.01

Jurnal of Ethnology:

page n.: 275-287

Abstract:

Between 1948 and 1989, large-scale drainage and improvement works were carried out every year in the former Czechoslovakia, which ultimately completely changed the face of the Czech Lands’ landscape. Streams, rivulets, baulks, field shrubs, dirt roads, “useless” meadows and pastures, small ponds, wetlands and swamps disappeared. In its first part, the study focusses on a brief description of the development and characteristics of land reclamation in the Czech territory from the 19th century to 1948. In its second part, it pays attention to a quite short but - from the point of view of the development of land reclamation works in the former Czechoslovakia - a very important period from 1948 to the end of the 1950s. During this time the Czech countryside experienced enormous and revolutionary property and social changes as a result of totalitarian communist policies. The private sector was, with few exceptions, liquidated, agricultural production was controlled, centralized and gradually industrialised. The way was opened for massive amelioration interventions, which became one of the symbols of the Communist regime's rule over the Czech and Moravian countryside, was open.

Download PDF:

PDF

References:

PRAMENY:
Národní Archív Praha, f. Státní ústav plánovací (SÚP), Karton 193, zemědělství, meliorace 1951–1958.
Národní archiv, Archiv ÚV KSČ, f. 01, Zasedání ÚV KSČ 1945–1962.
LITERATURA:
Adámek, Karel 1893. Meliorování a chov dobytka. Chrudim: Vl. nákl.
Adámek, Karel 1901. Uhry a Rakousko. Národohospodářské a statistické rozhledy. Brno: tiskem Ant. Kindla.
Beranová, Magdalena – Kubačák, Antonín 2010. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri.
Blažek, Petr – Kubálek, Michal (eds.) 2008. Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Praha: Dokořán.
Brandstettrová, Marie – Drápala, Daniel (eds.) 2017. Jiskřičky naděje. Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové. Rožnov pod Radhoštěm: Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Březina, Vladimír – Pernes, Jiří (eds.) 2009. Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957–1960. Brno: Stilus. Československá vlastivěda. 1930. Díl VI. Práce. Praha: Sfinx, Bohumil Janda
Fídler, Jiří 1975. Meliorace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Fučík, Petr – Kulhavý, Zbyněk – Tlapáková, Lenka 2011. Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd. Dostupné z:<https://www. mzp. cz/C1257458002F0DC7/cz/prirode_blizka_opatreni/$FILE/OOV-metodicka_prirucka-20121101. pdf>.
Hájek, Antonín 1991–1992. Vývoj meliorací zemědělské půdy. Vědecké práce Národního zemědělského muzea 29: 99–113.
Hájek, Pavel 2008. Jde pevně kupředu naše zem. Krajina českých zemí v období socialismu 1948–1989. Praha: Nakladatelství Malá Skála.
Horský, František 1870. Velkostatek Kolín a jeho důmyslné a vzorné zařízení. Praha: Matice rolnická.
Horský, František 1872. Souhrn a průkaz nejúčinnějších praktických poučných prostředků v pro hospodářské ústavy a malostatkáře za účelem výnosného vedení hospodářství / [s oslovením hospodářův, obsahujícím nejnovější, zvlášť pro ně důležité zkušenosti Frant. rytíře Horského z Horskysfeldu]. Praha: F. Horský, rytíř
z Horkysfeldu.
Jůva, Karel 1968. Dějiny meliorací. Praha: ES VŠZ.
Jech, Karel 2008. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad.
Kalný, Adolf 2001. Priorita třeboňského velkostatku v drenážování. In: Archivum Trebonense. Sborník odborných prací z pramenů jihočeských archivů. Třeboň: Státní oblastní archiv v Třeboni. 131–133. Dostupné z: <https://digi. ceskearchivy. cz/1443/68>.
Karpíšek, Jaromír 2019. Proměny krajiny českých zemí ve druhé polovině 20. století z hlediska významných dějinných procesů (odsun, kolektivizace a jejich odraz na modelových územích). Disertační práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta.
Kvítek, Tomáš – Gergel, Jiří – Ondr, Pavel – Zámišová, Karolína 2006. Zemědělské meliorace. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta.
Láznička, Jan 2011. František Horský – zemědělský vynálezce a organizátor. In: Osobnosti v zemědělství. Praha: Národní zemědělské muzeum. 7 –25.
Lom, František 1958. Z vývoje vodních meliorací v Čechách. (Na základě výpovědí starých pamětníků z r. 1932 a studia v archivech Třeboni, Krumlově, Děčíně). Český lid 45 (1): 26–28.
Němec, Antonín 1888. Význam odvodňování a zavodňování půdy pro hospodářství a hlavní zásady této meliorace. In: Lambl, Jan Baptista – Tomeš Jan (eds.). Rukověť zemědělství. Soubor vědomostí ze všech oborů hospodářství. Praha: Nakladatel A. Reinwart. 34–40.
Nožička, Josef 1957. Přehled vývoje našich lesů. Praha: Státní zemědělské nakladatelství.
Ráček, Antonín – Štér, Antonín 1977. Meliorace. Praha: Státní zemědělské nakladatelství.
Reich, Edvard 1937. František Horský. In: Michálek, M[ořic] a kol. Zemědělští buditelé. Sbírka životopisů mužů o zemědělství zasloužilých. Praha: Československá Akademie zemědělská. 55–82.
Rokoský, Jaroslav – Svoboda, Libor (eds.) 2013. Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.
Sanetrník, Jan – Filip, Jiří 1991. Meliorace. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně.
Svoboda, Libor 2010. Perzekuce vesnického obyvatelstva v procesu kolektivizace na Jindřichohradecku. In: Blažek, Petr – Jech, Karel – Kubálek, M. a kol. Akce „K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha: Pulchra, Česká zemědělská univerzita v Praze. 151–210.
Šebek, František a kol. 1990. Dějiny Pardubic. Pardubice: Městský národní výbor Pardubice.
Trojan, Boleslav 1880. Pamětní spis k slavnému sněmu království Českého o naléhavé potřebě důkladné změny zákona o vodním právu s opatřením vodní správy a zemědělské techniky. Praha: Vl. nákl.
Urban, Jiří 2016. Kolektivizace venkova v horním Polabí. Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů – Karolinum.
Václavík, František 1869. Meliorace, čili zlepšení pozemků pro umělé povodňování a opatrování luk, rolí a lesů s poukázáním na dřímající dosud v zemi kapitály, na důležitost lesů, nutnost brzké opravy zákona vodního, na drenažování vlhkých pozemků a na kanalizování Čech. Praha: Vl. nákl.
Vašků, Zdeněk 1990. Kulturní ekologické inženýrství. Vesmír 69 (7): 377–385.
Vašků, Zdeněk 2011. Zlo zvané meliorace. Vesmír 90 (7–8): 440–444. Dostupné z: <https://vesmir. cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2011/cislo-7/zlo-zvane-meliorace. html>.
Volf, Miloslav 1967. Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v království Českém. (K 200. jubileu založení VHS). Praha: Ústav vědeckotechnických informací.

Keywords: