Recenzní řízení

Texty přijaté redakcí Národopisné revue jsou v případě předpokládaného zařazení do tisku zasílány k posouzení dvěma recenzentům (výjimkou jsou zprávy, personálie a texty některých doplňujících rubrik). Recenzování je anonymní (recenzenti neznají autory textů a naopak). Redaktor časopisu může autorovi doporučit úpravy textu (formální či obsahové) ještě před jeho zasláním recenzentům.

Recenzenti jsou vybíráni redakcí podle své specializace vhodné k posouzení dané tematiky textu. Přihlíží se k tomu, aby nebyli s autorem spjati osobně, pracovně či institucionálně, recenzenty nejsou ani členové redakční rady Národopisné revue. Recenzenti pracují se standardizovaným formulářem, kam uvádějí, zda text doporučují k přijetí, k přepracování či jej zamítají. Své rozhodnutí zdůvodňují v posudku, jehož část je anonymně k dispozici autorovi. Konečným orgánem, který rozhoduje o zařazení či nezařazení textu do tisku, případně se vyjadřuje k nesouhlasu autora s posudkem, je redakční rada.

K vlastnímu průběhu řízení jsou stanovena tato pravidla: Doporučují-li oba posudky přepracování, je autorem upravený text zaslán posuzovateli, který měl největší výhrady, nebo třetímu recenzentovi. Stejně tak je tomu v případě, kdy jeden posudek je kladný a druhý žádá přepracování. Je-li jeden posudek kladný a druhý záporný, je přepracovaný text postoupen třetímu recenzentovi. Stejně tak je tomu v případě, kdy jeden posudek je záporný a druhý doporučuje přepracování (redakce zde ale může také navrhnout redakční radě zamítnutí článku). Pokud ani po opakovaném posouzení přepracovaných textů není stanovisko recenzentů shodné, může být osloven třetí recenzent, nebo je konečné stanovisko vydáno redakční radou.