Pokyny pro autory

Nabídka příspěvků

Redakce přijímá abstrakty studií k chystaným tématům, která jsou zveřejněná na internetových stránkách časopisu (revue.nulk.cz), popř. vyžádané studie, v omezeném množství také studie a materiály mimo chystaná témata. Příspěvky do dalších rubrik je možno nabídnout výkonné redaktorce kdykoliv (uhlikova@seznam.cz nebo info@nulk.cz); jejich zařazení, stejně jako výběr studií podle zaslaných abstraktů proběhne po kladném rozhodnutí redakce s ohledem na naplněnost jednotlivých čísel a jejich tematické zaměření. Příspěvky jsou přijímány v češtině, ve slovenštině a v angličtině, dle individuální domluvy i v jiných jazycích.

Formální požadavky 

Příspěvky (studie či zprávy) jsou autoři povinni zaslat v elektronické podobě v editoru Word. Pokud nebylo po dohodě s redakcí stanoveno jinak, délka příspěvku musí odpovídat určeným rozsahům: studie a články – max. 40 000 znaků včetně mezer, rubrika Proměny tradice max. 20 000 znaků, zprávy – max. 5500, recenze – max. 7500 znaků.

Rukopis studie, který prochází recenzním řízením, musí obsahovat české či slovenské resumé v rozsahu 900–1200 znaků a jeho překlad do angličtiny, 5–7klíčových slov, abecední seznam pramenů a citované literatury a stručnou autorskou anotaci podle níže uvedeného vzoru. Poznámkový aparát není podmínkou, protože je určen pouze k doplnění nebo komentování textu, nikoliv k odkazům na citovanou literaturu. Na tu se odkazuje přímo v textu tzv. anglosaským (harvardským) způsobem. Nutné je dodat rovněž anonymizovanou verzi příspěvku. Rukopis studie i rukopisy ostatních příspěvků, které neprocházejí recenzním řízením, musí odpovídat standardům NR, k citování literatury, zpracování bibliografických odkazů a dalších náležitostí slouží tyto podrobné pokyny (PDF).

Protože obsah časopisu včetně kontaktních údajů autora je dále šířen a uchováván v externích bibliografických databázích a plnotextová verze je zveřejněna na internetových stránkách časopisu a také s ohledem na platné právní normy v oblasti autorského práva a ochrany osobních údajů, je každý autor recenzovaného příspěvku povinen po schválení textu v recenzním řízení podepsat ještě před publikováním čísla smlouvu, která řeší otázky vzájemných závazků v oblasti autorskoprávní a otázky ochrany osobních údajů.  

Obrazovou přílohu je nutno dodávat nejlépe ve formátu JPG (rozlišení nejméně 300 dpi), popisky musí obsahovat také autora fotografie (pokud je znám), dataci a v případě přetištění z jiné publikace rovněž přesný bibliografický údaj včetně strany. Fotografie jsou honorovány dle platného sazebníku odměn, proto je nutné dodat redakci také osobní údaje jejich autorů (viz výše). Redakce provádí jazykovou úpravu textu podle standardů NR.

Vzor autorské anotace:
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (*1969) vystudovala hudební vědu a etnologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Brno. Od roku 1994 je pracovníkem Etnologického ústavu AV ČR, od roku 1998 zároveň působí v redakaci Národopisné revue, kde v současnosti zastává funkci šéfredaktorky. Zabývá se výzkumem paměti v souvislosti s folklorem, folklorismem a etnokulturními tradicemi. ORCID 0000-0002-7633-8695. Kontakt: uhlikova@seznam.cz