Dodržování publikační etiky

Národopisná revue vyžaduje dodržování pravidel publikační etiky a publikační praxe. Text, jehož autorem musí být podepsané osoby, náležitě cituje zdroje, neporušuje práva jiných a neobsahuje nezákonná vyhlášení. Veškeré problémové situace řeší redakce v souladu s dokumentem Publishing Ethics Resource Kit (anglicky) mezinárodní vydavatelské společnosti Elsevier (viz také Publikační etika - Elsevier).

Redakce Národopisné revue předpokládá, že:

  • nabídnutý rukopis dosud nebyl publikován a je nabídnut do NR k první publikaci (vyjma vyžádaných příspěvků určených k překladu do češtiny); ke zveřejnění rukopisu na jiném místě nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení;
  • autor, popř. autorský tým, nabízející rukopis do NR, je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu i ke všem jeho přílohám včetně obrázků;
  • pokud je součástí rukopisu materiál, k němuž má autorská práva třetí strana (fotografie, kresby, mapy), autor či autorský tým získal svolení k jeho plnému použití v NR;
  • autor či autorský tým nabídnutím rukopisu redakci NR deklaruje zájem poskytnout Národnímu ústavu lidové kultury jako vydavateli NR v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli přijetí rukopisu k publikaci.

Redakce NR očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis, jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány formou článku v recenzovaném vědeckém časopise nebo monografie.

Redakce NR předpokládá, že nabídnutý text (včetně názvu a abstraktu) je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.