Anonymizovaná verze příspěvku určeného k recenzování

Rukopis je třeba redakci Národopisné revue dodat v úplné a anonymizované verzi.

Plná varianta je studie v podobě, v jaké má být publikován. Vedle vlastního textu musí obsahovat již zmíněný český nebo anglický abstrakt, klíčová slova, kontaktní adresu autora/autorky, autorskou anotaci dle vzoru uvedeného níže, a abecední seznam citované literatury. Bibliografické odkazy musí být úplné a odpovídat standardům NR.

Anonymizování předpokládá, že varianta určená k recenzování splňuje následující kritéria:

  • text je naprosto shodný s úplnou variantou;
  • smazáno je jméno autora/autorky, název pracoviště, kontaktní adresa a autorský profil;
  • smazány jsou odkazy na granty a jiné formy podpory, podle nichž je možné identifikovat autora/autorku;
  • odkazuje-li autor/ka na své vlastní práce, musí být odkazy formulovány tak, aby znemožňovaly identifikaci; pokud autor/ka cituje velké množství svých vlastních textů, měl/a by jejich počet v anonymní verzi omezit na maximálně 3; citování vlastních prací je třeba užívat s mírou a důkladně je zvážit.
  • smazány nebo upraveny jsou jakékoliv další formulace, které umožňují identifikaci autora/autorky (např. „pozn. X.Y.“ je třeba nahradit „pozn. aut.“). Pokud smazání porušuje souvislost textu, je vhodné doplnit vysvětlivku (např. „XXX – smazáno při anonymizaci textu“).