Národopisná revue 2/2023

Č. 2, roč. 33 (2023)

Datum zveřejnění: 30. 3. 2023
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie a materiály k tématu Každodenní kultura v 16.–19. století
Zbožné putování k Panně Marii Chlumské v životě člověka barokní doby (Markéta Holubová)
Pokladové knihy na Moravě 18. a 19. století: analýza zaklínacích textů (Anna Grůzová)
Černá košile: (ne)známá oděvní součástka horských pastevců v západních Karpatech (Václav Michalička)
Úspěšnost a nejčastější chyby tovaryšů při mistrovské zkoušce krejčích v 17. a 18. století na příkladu cechu krejčích v České Kamenici (Josef Svoboda)
Cechovní krejčí na pardubickém panství v 16. století a mezigenerační přenos jejich výrobních zkušeností (Martin Šimša)
Společenská kronika
K devadesátinám Dušana Holého (Judita Kučerová, Miloš Štědroň, Jiří Plocek)
K šedesátinám Barbory Gergelové (Jaroslav Otčenášek)
Za Alenou Plessingerovou (17. 1. 1928 – 16. 3. 2023) (Lydia Petráňová)
Přínos Mirjam Moravcové české etnologii (Blanka Soukupová)
Konference
Medzinárodná konferencia „Rozděleni, přesto stále spolu: hranice v orálně-historické perspektivě“ (Hana Hlôšková)
Výstavy
Výstava betlémů v hornofalckém Plößbergu (Marta Ulrychová)
Výstava „Život v Pavlově Studenci“ v Muzeu Českého lesa v Tachově (Marta Ulrychová)
Výstava „Umění a obyčeje v období Velikonoc“ v Muzeu knoflíků v hornofalckém Bärnau (Marta Ulrychová)
Recenze
P. Lozoviuk – M. Vítková: Etnologie pláže (Kirill Shevchenko)
M. Halmová: Štefan Mruškovič (Peter Slavkovský)
J. Janečková a kol.: Život je sladký. Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku (Marta Ulrychová)
M. Neubauerová – P. Macháček: Zmizelé Jesenicko. 3. díl. Poutní místa (Markéta Holubová)
Contents in English


Obsah dalších rubrik naleznete v obsahu.


Zbožné putování k Panně Marii Chlumské v životě člověka barokní doby

Markéta Holubová

K nejvýraznějšímu fenoménu duchovního života v českých zemích 17. a 18. století patřila bezesporu kultura spojená s poutními místy. Pomocí důkladné excerpce pramenů úřední povahy a rukopisných nebo tištěných zázračných vyslyšení Panny Marie Chlumské z let 1651–1768 studie reflektuje zbožné putování do Chlumu Svaté Máří v barokní době. Samotné poutě znamenaly zbožné putování za jistým cílem, jehož účelem bývala prosba o dobrodiní nebo poděkování za nějakou dosaženou milost. Nepopiratelně sloužily jako jeden z prostředků rekatolizace, který měl věřící vnitřně posílit a za kající skutky, mezi něž se putování právem řadilo, obdařit duchovními milostmi. Ve větších shromážděních věřících rostl pocit vzájemné sounáležitosti, prohlubovalo se vědomí církevního společenství a do duší účastníků se na dlouho vtiskoval nesmazatelný zážitek. Samotná frekvence poutí se odvíjela podle liturgického kalendáře, počasí a průběhu zemědělských prací v daném roce. Nezanedbatelný impuls k podniknutí zbožné cesty k uctívané Madoně v Chlumu Svaté Máří představovala zázračná uzdravení zdejších poutníků.

odkaz na článek v PDF

Pokladové knihy na Moravě 18. a 19. století: analýza zaklínacích textů

Anna Grůzová

Magické texty a praktiky s nimi spojené tvořily důležitou součást každodennosti zejména nižších vrstev společnosti v 18. a 19. století. Zaklínací knihy se pohybují na pomezí modlitby (tj. povoleného projevu) a magie (tj. nepovoleného projevu). Text rukopisné knihy se často proměňoval s osobou písaře. Analýza jednotlivých fází hledání ukázala obsahovou rozmanitost pokladových textů, která není zpravidla definována užitými magickými prostředky, lokalizací, písařem, předlohou či titulem. Podobnosti nevykazují ani podobné typy knih: texty obracející se ke stejnému světci (např. krištofky), texty sledující podobný námět (tzv. edvartky), texty z pera jednoho autora či texty využívající stejné „hledací“ prostředky. Schematismus textu se projevuje pouze v základních parametrech, tj. hledání pokladu skrze navázání vztahu s nadpozemskými entitami za využití různých prostředků. Texty však hojně využívají zásadních aspektů tradiční religiozity a víry v Boha. Pokladové knihy jsou tak i přes přítomnost zaklínání a dalších praktik projevem zbožného chování potvrzujícího podřízenost člověka božímu údělu.

odkaz na článek v PDF

Černá košile: (ne)známá oděvní součástka horských pastevců v západních Karpatech

Václav Michalička

Studie je zaměřena na černé, tukem napuštěné a kouřem zauzené košile karpatských pastevců, používané v 17.–19. století. Autor se zaměřuje na prameny z prostoru dnešní České republiky s přihlédnutím k širšímu kontextu používání této oděvní součástky také v prostoru dnešního Polska a Slovenska. Východiskem pro řešení zvolené problematiky bylo nejen studium dobových pramenů a odborné literatury, ale také série experimentů zaměřených na technologii výroby této košile i na praktické otázky související s jejím běžným používáním. Řešena je funkčnost této oděvní součástky, která se vyznačovala speciální úpravou – impregnací živočišným tukem a zauzením kouřem. Chránila tak lépe před vlhkostí, chladem, větrem i hmyzem. Studie předkládá také výsledky experimentálního výzkumu, který vysvětluje proces zhotovování černých košil a konfrontuje jejich skutečné vlastnosti s historickými záznamy. V závěru autor upozorňuje na úskalí experimentálního ověření v návaznosti na neznalosti detailních postupů a výrobních zvyklostí a otevírá možnosti dalších laboratorních výzkumů ve spolupráci s technickými vědními obory.čnom folklorizme po roku 2000.  

odkaz na článek v PDF

Úspěšnost a nejčastější chyby tovaryšů při mistrovské zkoušce krejčích v 17. a 18. století na příkladu cechu krejčích v České Kamenici

Josef Svoboda

Protokoly zaznamenávající průběh mistrovské zkoušky jsou unikátním pramenem k poznání cechovní problematiky, přesto jim nebyla v historickém či etnologickém bádání věnována velká pozornost. Z prostředí cechů krejčích v českých zemích se podařilo dohledat tři větší soubory těchto protokolů, které byly sepsány v podobě knih ve městech Aši, Krnově a České Kamenici. Zatímco první dvě zmiňované knihy obsahují stručné zápisy, které neumožňují příliš hluboký vhled do průběhu zkoušky, českokamenická je svou podrobností a návazností na jiné a podobně vzácné prameny (kniha střihů) jedinečná a nabízí podrobný náhled na průběh a obtížnost mistrovské zkoušky krejčích. Při analýze chyb zmíněných u předkládaných oděvů si můžeme udělat obraz o náročnosti jednotlivých mistrovských kusů, kdy některé byly nad síly čtyř z pěti zkoušených tovaryšů. Často se opakující zjištěné nedostatky ukazují na nedostatečnou přípravu a nemožnost tovaryšů k přístupu k největším tajemstvím krejčovských mistrů – rýsování a vyměřování střihů. Závěr práce nastoluje otázku úspěšnosti mistrovských a nemistrovských synů, kdy z omezeného vzorku českokamenických krejčích vyplývá, že druhá skupina byla při zkoušce úspěšnější.

odkaz na článek v PDF

Cechovní krejčí na pardubickém panství v 16. století a mezigenerační přenos jejich výrobních zkušeností

Martin Šimša

Výrobci oděvů a mezigenerační přenos jejich zkušeností vždy patřili k důležitým nástrojům zprostředkování nových oděvních trendů a inovací. Předložená studie se na základě kvantitativního výzkumu archivních pramenů z 16. století snaží načrtnout základní kontury tohoto procesu a na několika kvalitativních příkladech z pardubického panství představit jeho aktéry. Krejčí byli ve sledované oblasti usazení především ve městě Pardubicích a v městečcích Sezemicích, Dašicích, Přelouči, Bohdanči a Holicích, jednotlivý mistři však pracovali také v některých vesnicích. Krejčí tvořili pestrou společenskou strukturu zahrnující jak majitele městských domů, tak sedláky, zahradníky i nemajetné podruhy žijící v nájmu. Vyučení řemeslu považovala řada rodičů za vhodnou příležitost, jak zajistit budoucnost svých dětí. Vedle nepříliš početné skupiny mladíků ze zavedených krejčovských rodin to byly především děti z rodin sedláků a zahradníků, jimž dědické podíly pomohly uhradit nemalé náklady spojené s vyučením a následným vandrem. Pracovní uplatnění nově vyučených krejčích je prozatím nejasné. Zatímco synové z krejčovských rodin se vesměs plynule zapojili do výkonu řemesla, u ostatních víme pouze to, hospodařili na některé z venkovských usedlostí, provozování krejčovského řemesla se ale prokázat nepodařilo. 

odkaz na článek v PDF

Studie a materiály k tématu Každodenní kultura v 16.–19. století
Markéta Holubová
Studie a materiály k tématu Každodenní kultura v 16.–19. století
Anna Grůzová
Studie a materiály k tématu Každodenní kultura v 16.–19. století
Václav Michalička
Studie a materiály k tématu Každodenní kultura v 16.–19. století
Josef Svoboda
Studie a materiály k tématu Každodenní kultura v 16.–19. století
Martin Šimša
Společenská kronika
Judita Kučerová, Miloš Štědroň, Jiří Plocek
Společenská kronika
Jaroslav Otčenášek
Společenská kronika
Lydia Petráňová
Konference
Hana Hlôšková
Výstavy
Marta Ulrychová
Výstavy
Marta Ulrychová
Výstavy
Marta Ulrychová
Recenze
Kirill Shevchenko
Recenze
Peter Slavkovský
Recenze
Marta Ulrychová
Recenze
Markéta Holubová
Contents in English
M. Neubauerová – P. Macháček: Zmizelé Jesenicko. 3. díl. Poutní místa
J. Janečková a kol.: Život je sladký. Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku
M. Halmová: Štefan Mruškovič
P. Lozoviuk – M. Vítková: Etnologie pláže
Výstava „Umění a obyčeje v období Velikonoc“ v Muzeu knoflíků v hornofalckém Bärnau
Výstava „Život v Pavlově Studenci“ v Muzeu Českého lesa v Tachově
Výstava betlémů v hornofalckém Plößbergu
Medzinárodná konferencia „Rozděleni, přesto stále spolu: hranice v orálně-historické perspektivě“
Za Alenou Plessingerovou (17. 1. 1928 – 16. 3. 2023)
id článku: 9572
9929
9928
9927
9926
9925